Yhdistyksen säännöt

Sporticus RY

1 §

Yhdistyksen nimi on Sporticus ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia etuja sekä pyrkiä vaikuttamaan yleiseen liikunta-, terveys- ja
hyvinvointipolitiikkaan.

Opiskelumahdollisuuksien edistämiseksi yhdistys pitää yhteyttä opettajakuntaan, tekee aloitteita ja ehdotuksia mm. tutkintovaatimuksiin ynnä muihin opiskelijoita koskeviin kysymyksiin, sekä valvoo jäsentensä opiskeluun liittyviä oikeuksia.

Ammatillisten etujen edistämiseksi yhdistys pitää yhteyttä niihin valtakunnallisiin organisaatioihin, jotka käsittelevät yhdistyksen jäseniä koskevia asioita sekä valvoo ja ajaa jäsentensä etuja näissä asioissa.

Yhdistys järjestää kokouksia, neuvottelu-, keskustelu- ja ohjelmaviihdetilaisuuksia, retkeilyjä ja kilpailuja, virkistysmatkoja, opintomatkoja turnauksia, harjoittaa neuvonta-, valistus-, julkaisu- ja palvelutoimintaa sekä toimii muillakin samantapaisilla tavoilla jäsentensä hyväksi.

Yhdistys pyrkii tukemaan sellaisia jäseniään, jotka osallistuvat kansallisiin tai kansainvälisiin arvokilpailuihin tai muuten merkittäviin tapahtumiin.

Yhdistyksen toimintavuosi on 01.01.-31.12.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsevät ainejärjestötarran lunastavat ensisijassa Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden opiskelijat sekä poikkeustapauksessa yhdistyksen hallituksen jäseneksi hyväksymä henkilö.

Yhdistyksen on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa. Jäseneksi ilmoittautuminen tapahtuu suorittamalla jäsenmaksu yhdistykselle, minkä jälkeen jäseneksi hyväksytyllä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus.

Jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun yhden kerran. Jäsenmaksun suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää vuodeksi kerrallaan. Jäsenyys on voimassa tutkinnon valmistumiseen saakka, jos jäsen ei sitä ennen eroa tai häntä ei eroteta. Jäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksen jäsenyydestä, kun hän on suorittanut opintonsa Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen valmistuneeksi ja siten erottaa jäsenen, kun on kulunut seitsemän (7) vuotta liittymisestä, ellei jäsen muuta ilmoita.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4 §

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen hallintoa hoitaa sen hallitus.

5 §

Yhdistys kokoontuu syyskokoukseen viimeistään joulukuun 15. päivä vuosittain ja kevätkokoukseen viimeistään huhtikuun 15. päivä vuosittain. Vuosikokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Ilmoitus vuosikokouksesta on julkaistava kaksi viikkoa ennen kokousta liikunta- ja terveystieteiden opiskelijoiden sähköpostilistoilla ja yhdistyksen ilmoitustaululla. Hallitus on velvoitettu vähintään viikkoa ennen vuosikokousta julkaisemaan vuosikokouksen esityslistan liikunta- ja terveystieteiden opiskelijoiden sähköpostilistoilla ja yhdistyksen ilmoitustaululla.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus esittää aloitteita vuosikokouksen päätettäväksi luovuttamalla aloitteen kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle viimeistään 10 vrk ennen vuosikokousta, jolloin aloite tulee vuosikokouksen esityslistalle.

6 §

Jäsenmaksun suorittaneella on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei jonkin asian päättämisestä ole säännöissä toisin määrätty. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt, paitsi vaaleissa, jolloin ratkaisee arpa. Vaalit
suoritetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

7 §

Kevätvuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Avataan kokous,

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4. esitellään hallituksen edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien kertomus,

5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin suoritettu tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta,

6. vahvistetaan tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,

7. käsitellään kokouksen muut asiat,

8. päätetään kokous.

Syysvuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Avataan kokous,

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4. esitellään hallituksen laatima kertomus edellisen toimintavuoden toiminnasta,

5. päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä,

6. valitaan seuraavan toimintavuoden hallituksen puheenjohtaja ja vähintään yhdeksän (9) ja enintään neljätoista (14) varsinaista hallituksen jäsentä,

7. valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa/varatilintarkastajaa kuluvaksi toimikaudeksi,

8. määrätään yhdistyksen jäsenmaksu ja valitaan sen kerääjät,

9. käsitellään kokouksen muut asiat,

10. päätetään kokous.

8 §

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, milloin yhdistyksen hallitus pitää kokousta tarpeellisena tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti anoo. Pyynnössä on mainittava ne asiat, joita varten kokous halutaan kutsuttavaksi koolle.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla kuin vuosikokous.

9 §

Yhdistyksen on pidettävä kokouksistaan pöytäkirjaa, jonka kokouksen valitsema sihteeri laatii. Sen tarkistaa kaksi kussakin kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa ja tarkistus on toimitettava kokouksen määräämään päivään mennessä. Vaihtoehtoisesti pöytäkirja voidaan tarkastaa ja hyväksyä hallituksen seuraavassa kokouksessa.

10 §

Hallitukseen, joka hoitaa yhdistyksen hallintoa ja sen toimintaa, kuuluu puheenjohtaja ja vähintään yhdeksän (9) ja enintään neljätoista (14) jäsentä. Kultakin tiedekunnan laitokselta pyritään valitsemaan kolme (3) jäsentä hallitukseen.

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitusvalitsee yhdistykselle taloudenhoitajan.

Hallituksen kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi vuorokautta ennen kokousta hallituksen jäsenille. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua puheenjohtajan niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Hallitus voi myöntää yhdistyksen jäsenille läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa.

11 §

Hallitus:

1. edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita,

2. kartuttaa ja kuluttaa yhdistyksen rahavaroja jäsenistön edun mukaisesti

3. laatii yhdistyksen toiminta- ja tilikertomuksen sekä saattaa ne vuosikokouksen hyväksyttäväksi,

4. laatii yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä saattaa ne vuosikokouksen hyväksyttäviksi,

5. perustaa työryhmiä, joiden tehtävät määrätään ohjesäännöillä,

6. esittää yhdistyksen kokoukselle omat ja yhdistyksen jäsenten esitykset ja ehdotukset lausunnollaan varustettuna,

7. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä,

8. valmistelee muut yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat.

12 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen muun jäsenen tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

13 §

Yhdistyksen tilivuosi on 01.01.-31.12.. Tilinpäätöksen tulee olla valmis toiminnantarkastajille/tilintarkastajille esitettäväksi viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta, ja näiden on palautettava lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

14 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosesitystä on vuosikokouksessa tai yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa kannattanut vähintään 3/4 yhdistyksen läsnä olevista jäsenistä.

15 §

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden, vähintään 30 päivän väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen yhtäpitävä päätös. Kummassakin kokouksessa on purkamisesityksen puolesta annettava vähintään 3/4 yhdistyksen läsnä olevien jäsenien äänimäärästä.

Yhdistyksen purkauduttua yhdistyksen varat ja omaisuus luovutetaan yhdistyksen kokouksen päättämään yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen

Jyväskylässä 16. päivänä maaliskuuta 2021

Sporticus