Tenttikysymykset

Kysymykset ovat aakkosjärjestyksessä kurssikoodin mukaan. Lopussa muutama tunnistamaton kysymys.

Voit hakea haluamasi kurssin kysymyksiä painamalla CTRL+F ja kirjoittamalla oikeaan yläkulmaan aukeavaan hakukenttään kurssikoodin (ei välttämättä toimi kaikilla selaimilla).

21.2.2011

Kirjatentti Nigg & Herzog

1. Määrittele käsitteet:

– centre of gravity/ventre of mass,
– DLT

– EMD
– focal length
– hystereesi
– moment of inertia
– natural frequency
– power density spectrum
– shutter

2. Charasteristics of force sensors used in biomechanical experiments

Toinen seuraavista:

3. Errors in the determination of landmar coordinates in the three-dimensional motion analysis

TAI

4. General procedures in modeling

21.3.2011
– Vapaakappalekuva, mitä tulee ottaa huomioon sitä piirrettäessä.
– Mekaanisen energian säilyminen, anna myös jokin esimerkki.
– Signaalin häiriön poisto.

16.2.2015
– Essee vatsaontelon paineesta.
– Havainnollista kahden esimerkin avulla center of mass -termiä
– Mitä vastustavia voimia kohdistuu pyöräilijään?
– Kuvien tulkintaa liittyen juoksun sykliin sekä etusormen isometriseen ja hitaaseen loitonnus ja lähennys työhön.

24.1.2011
– Mitä on hyvä elämä?
– Kuntosaliharjoittelun vaikutukset mielenterveyskuntoutujille?
– Mikä on terapiassa transferenssi-ilmiö?

– Miten voit avustaa aurakäännöksen ohjaamisessa, jos oppilaalla on vaikeuksia kehonhahmottamisessa ja tasapainossa?
– Suunnittele ns. koritoimintaan perustuva tunti (60min) yläkoulun pienryhmälle, jossa on autistisia oppilaita. Kerro alussa tuntisuunnitelman tärkeimmät periaatteet.

28.4.2014
– Hiihtotunti 8:lle 8.-9. Luokan oppilaalle, 3 sokeasta ja 5 heikkonäköistä, sinä ja 3 avustajaa. Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka on otettava huomioon, ja mitkä ovat tunnin tavoitteesi?
– Laskettelun opetus selkäydinvammaiselle. Miten opetat hänet laskemaan niin, että lopussa hän pärjää yhdellä avustajalla ja kevyellä tuella?

20.4.2015
– Musiikkiliikunnan ja tanssin soveltaminen erityisryhmille
– Suunnittele uusi liikuntasali uuteen kouluun niin, että se olisi mahdollisimman esteetön

17.2.2014
– Ikääntymisen vaikutukset tasapainoon
– Vastusharjoittelun eri muodot.
– Akuutti fysiologinen vaste aerobiseen harjoitteluun.

17.3.2014
– Tasapainomuutokset ikääntyessä, näyttö harjoitteluvaikutuksista tasapainoon
– Akuutit fysiologiset vaikutukset kestävyysharjoittelussa

26.5.2014
– Mikä on motorisen oppimisen ja kontrollin palautejärjestelmä? Ja miten se näkyy ja miten sitä voi hyödyntää fysioterapeutin työssä?

24.1.2011

Motor control-osuus:
– Mitä ennakoiva asennonhallinta ja miten se ilmenee?
– Vertaa refleksihierarkista systemaattista näkökulmaa lapsen asennonhallinan kehittymisen selittäjänä
– Miten neuromuskulaariset häiriöt kuten spastisuus, lihasheikkous ja koordinaatio-ongelmat vaikuttavat kävelyyn?
– Tehtäväkeskeinen lähestymistapa liikkumiskyvyn harjoittamisessa ja uudelleenopettelussa

16.2.2015
– Mitkä ovat tutkimuksen organisaatioiden terveysviestintää koskevat päätulokset?

Kirjatentti Fertman & Allensworth

20.1.2014
1. Millaisia työtehtäviä projektipäällikön työkuvaan kuuluu? Ja millaista osaamista työtehtävien hoitaminen edellyttää projektipäälliköltä?
2. Projektin tavoitteena on suomalaisten fyysisen aktiivisuuden edistäminen. Laadi projektille tavoitteet, jotka liittyvät altistaviin, vahvistaviin ja mahdollistaviin tekijöihi. Lisäksi perustele, miksi laatimasi tavoitteet ovat hyvät.
3. Määrittele lyhyesti. Lisäksi, havainnollista käytännön esimerkillä: a) vaikuttavuus (effectivness) b) tehokkuus (efficiency) c) vaikutus (efficacy)

16.11.2015
1. a) Mikä on looginen malli (logic model) ja kuinka sitä voidaan hyödyntää terveyden edistämisen ohjelmien suunnittelussa?
1. b) Tee kuvitteelliseen terveyden edistämisen ohjelmaan looginen malli (saat valita itse ohjelman aiheen)
2. Mitkä johtamisen osa-alueet ovat tärkeitä terveyden edistämisen ohjelmissa? Pohdi niiden merkitystä hankkeen toteuttamisessa.

14.12.2015
1. a) Millainen on hyvä terveysohjelman tavoite (program objective)? b) Laadi kuvitteelliselle terveyden edistämisohjelmalle edellisessä kohdassa kuvailemien kriteerien mukaiset prosessi-, toiminta- ja tulostavoitteet.
2. a) Mitä ohjelman arviointi tarkoittaa? Miksi arviointia tehdään? b) Kuvaa RE-AIM arvioinnin viitekehyksen ulottuvuuksia, arviointikysymyksiä ja käyttötarkoitusta

Kirjatentti Kuntoutus kanssamme

20.1.2014
”yhteiskunta kaikille” pohdi oppikirjan tiedon ja käytännön kokemuksen pohjalta, miten tämä on mahdollista saavuttaa ja miten kuntoutus tukee tätä tavoitetta?

17.2.2014
Kuvaa ja pohdi kirjan tietojen ja omien kokemusten perusteella miten Madridin julistus voidaan liittää kuntoutuksen periaatteisiin ja toimiin

17.3.2014
Päihdekuntoutus

16.2.2015
– Mikä on suomalainen hyvinvointivaltio ja sen tarkoitus?
– Mikä on kuntoutuksen rooli tulevaisuuden hyvinvointivaltiossa?

Kevät 2019

1. osatentti: Mitä tarkoittaa hydrofobinen ja hydrofiilinen? Piirrä ja kuvaa solukalvo. Selitä lyhyesti: biopankki, nukleosomi, geeni. Ympyröi väite joka pitää paikkansa 2 x 6. Selitä mitoosi (1 sivu vastaustilaa). Mitä merkitystä on lasten hankkimisen keski-iän nousulla? Mainitse kaksi haittaa. Tentaattori: Sira Karvinen.

12/2018-1/2019

Tentti 1. Korjaa väärät väittämät, selitä funnel plot, PRISMA statement, tutkimuksen teho, vaikuttavuus, kustannusvaikuttavuus, kirjoita tutkimussuunnitelma ja pohdi miten ehkäistä harhan mahdollisuutta. Tentti 2. Tulkitse meta-analyysin tuloksia, sanaseliyksiä, avaa Furlan laadunarviointimenetelmä kohta kohdalta. Tentti 3. 1. Analysoi systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tuloksia määrällisillä menetelmillä, totta vai tarua. 2. Keskiarvoerojen tulkintaa kontrolli- ja interventioryhmän välillä, oliko interventio vaikuttavaa niiden keskiarvojen perusteella mitä kaaviossa annettiin. 3. Kuvaile furlanin mukaan tutkimusprotokolla tutkimukseen, jossa interventioryhmä sai kinesioteipit NHS-kipuihin ja kontrolliryhmä placeboteipit. Lähde: nimimerkki: Furlanin kaksinkertainen rakastaja Tentaattori: Jari Karppinen

22.9.2014

– Kestävän kehityksen sosiaalinen ulottuvuus.
– Määrittele käsitteet. Kirjoita enintään puoli sivua. a) sosiaalinen tulonsiirto b) omaishoidon tuki c) tautien seulonta d) sosiaalipalvelut

Vuori I., Taimela S. ja Kujala U. (toim.). (2005): Liikuntalääketiede. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim (681 s.) + luennot

Syksy 2013
– Tavallisimmat lämpösairaudet ja niiden hoito
– Liikunta raskauden aikana
– Sepelvaltimotauti ja sen ilmenemismuodot
– Kouluikäisten lasten liikuntasuositus
– Infektion vaikutus suorituskykyyn
– käsitteiden selitystehtävä

16.2.2015
– Osteoporoosi ja sen riskitekijät
– Lasten ja nuorten liikuntasuositukset
– Kuntotestauksen tavoitteet
– Nivelreuma, nivelrikko ja liikunta

17.10.2011
– Kerro sosioekonomisen aseman ulottuvuuksien suorat ja epäsuorat suhteet ja välitysreitit terveyteen.
– Selitä, mitä psykososiaaliset tekijät tarkoittavat ja kerro esimerkkejä, miten ne vaikuttavat terveyteen.

– Kuvaa konkreettisen, rajatun esimerkin avulla miten terveyttä edistävä liikunta ilmenee Ottawa
– Charterin osa-alueilla Ottawan asiakirjassa (1986)
– Terveellinen yhteiskuntapolitiikka
– Terveellinen ympäristö
– Yhteisöjen toiminnan tehostaminen
– Henkilökohtaisten taitojen kehittäminen
– Terveyspalvelujärjestelmän uudistaminen
– Pohdi havainnoillistaen tupakkaepidemian kulkua Suomessa?

22.9.2014
– Tarkastele materiaalisten ja rakenteellisten tekijöiden (asuin- ja työolot, terveyskäyttäytyminen ja terveyspalvelujen käyttö) yhteyttä terveyteen
– Selitä sosioekonomisen aseman eri ulottuvuuksien keskinäisiä yhteyksiä ja vaikutusreittejä suhteessa terveyteen.

16.2.2015
– Mitkä ovat asumismuodon ja siviilisäädyn vaikutukset terveyteen.

Ståhl T. & Rimpelä A. (toim.) 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Helsinki: Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. (151 s.)

syksy 2013
– Kuvaile ja pohdi nuorten terveyseroja polarisaatio-käsitteen näkökulmasta.

16.2.2015
– Kuvaile ja pohdi nuorten terveyden ja terveystottumusten kehittymistä viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana?

20.4.2015
– Kuvaile taulukon (taulukko lukiolaisten ja ammattikoululaisten terveyseroista) avulla terveyseroja ja selitä taulukon päätulokset. Miten selität kyseiset tulokset?

Lyyra, T.-M., Pikkarainen, A. & Tiikkainen, P. (toim.) 2007. Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita. (267 s.)
kevät 2015
– Mitkä ovat tyypillisimmät iäkkäiden ihmisten painonlaskua aiheuttavat syyt?
– Iäkkäiden ihmisten kaatumisten riskitekijät?

Kirjatentti Heikkinen ym. (toim.) 2013. Gerontologia.

20.4.2015
– Miksi iäkkäiden pitäisi kehittää aerobista ja anaerobista kuntoa
– Iäkkäiden ryhmäliikunnan turvallisuustekijät

20.01.2014

– Mitkä tekijät ovat yhteydessä ikääntymiseen liittyvään lihasvoiman heikkenemiseen?
– Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet: a) proteiinisynteesi b) antagonistinen pleiotropia c) sarkopeninen lihavuus d) kehon koostumus e) remodellaatio
– Näkökyvyn muutokset ikääntyessä

20.01.2014
– Luennoitsija: Kettunen Nimeä laadunhallinnan keskeiset periaatteet sosiaali- ja terveysalan johtamisessa. Kuvaile lyhyesti kutakin periaatetta ja sen merkitystä organisaation päätöksen teossa
– Luennoitsija: Räisänen, vastaa kahteen kolmesta
– Millaista päätöksetekoa liittyy terveyden edistämiseen Suomessa?
– Mitä ovat laatu-ulottuvuudet ja laadun mittaaminen?
– Kuvaa johtajaa päätöksentekijänä

10/2018

Selitä lyhyesti reliabiliteetti, selitä confounder (vastaustilaa 1 sivu) + jotakin muuta. Tentaattori: Mikaela von Bonsdorff.

24.1.2011
– Mitä tarkoittaa reliabiliteetti ja validiteetti? Mitä seurauksia on, jos näitä ei esiinny tutkimuksessa?
– Kerron oman tai kuvitteellisen tutkimusongelman valossa, tutkimuksen eteneminen ja vaiheet

21.2.2011
– Selitä termit: a) Prevalenssi-insidenssi b) validiteetti-reliabiliteetti c) riippuva muuttuja-riippumaton muuttuja d) prospektiivinen tutkimus – retrospektiivinen tutkimus
– Seulonnan tarkoitus ja perusperiaatteet –essee

– Happo-emäs-tasapainosäätely?
– B- ja T-lymfosyyttien rooli immuunijärjestelmässä?
– Geenien toiminta?
– Mitkä vaikuttavat hermosolun lepopontentiaaliin?
– Oxygen lack theory for blood flow control?
– Apoptoosi?
– Peripheral chemoreceptor system for control of respiratory activity?

28.4.2014
– Protein dynamic in exercise and training.
– Oxygen deficit and EPOC- are they interrelated.
– What are the differences in cardiovascular adjustments to upper- and lowernbody exercise?
– What are the actions of growth hormone in the body?

Tentti (luento + kirja) 19.4.2017

Biokemian osio:
1. Glykolyysi
2. Selitä yhdellä lauseella seuraavat
a) pH
b) glykogeeni
c) hapettuminen
d) triglyseridi
e) Miten entsyymit ja kemiallisen reaktion aktivaatioenergia liittyvät toisiinsa?

Fysiologia osuus:
1a) esittele veren glukoositasoa nostavat hormonit
b) kerro millä mekanismeilla ne saavat ko vaikutuksensa aikaan
c) miten ne käyttäytyvät akuutissa fyysisessä kuormituksessa
2. Aging, muscular strength and neural function
3. Miten ja miksi kofeiini vaikuttaa suorituskykyyn?
4. Immediate physiological responses to altitude

17.3.2014
– Hämäläinen: valmentajien roolit ja odotukset
– Ilmanen: kristillisesti kestävän urheilun periaatteet

26.5.2014
– Nutritional effects on strength training and performance?
– Courses of fatigue in sprinting?
– Recorvey after exercise (middle distance events)?
– Principles of training: load progression
– Recovery interventious and modalities
– Peaking for competition
– Alternating intensity and energy system focus during a microcycle

Gardiner:
20.1.2014
– Hermolihasjärjestelmän väsymys
– Voimaharjoittelun vaikutukset lihaksen fenotyyppiin
17.3.2014
– Neuromuscular adaptations to joint immobilisation & unloading
– Afferent feedback in fatiguing contractions
– Charasteristics of flexibility
28.4.2014
– Correlations betweem measures of muscle fiber composition and athletic performance.
– Properties of motoneurons innervating different muscle unit types.
– How to define neuromuscular fatigue.
– Changes in muscle phenotype during chronic low-frequency electrical stimulation and differences between electrical stimulation and endurance training.
26.5.2014
– Two basic neural fatigue mechanisms?
– Neural adaptations of resistance training?
– Sähköstimulaatiolla ja kestävyysharjoittelulla aikaansaatuja kestävyysadaptaatioita lihaksessa?
16.2.2015
– Peripherial factors in neuromuscular fatigue
– Adaptations to chronic electrical stimulation
– Cross-education (contralateral effects of resistance training)

Enoka:
28.4.2014
– The Effect of arousal on motor performance and its mechanisms.
– Accommodation devices usea for strength training.
– Neuromuscular adaptations with limb immobilization.
26.5.2014
– Limb immobilization?
– Muscle soreness and damage
– Pitkään jatkuneen fyysisen aktiivisuuden aikana ilmeneviä toimintahäiriöitä, jotka voivat vaikuttaa lihasväsymykseen.
16.2.2015
– The mechanisms that mediate the effect of arousal on motor performance
– The effects of vibration training
– Muscle and motor unit properties with aging

Fysiologian osuus
– Selitä lyhyesti EKG-käyrän vaiheet
– Mikä tehtävä munuaisilla on?
– Mitä tarkoittaa synergismi hormonitoiminnassa?
– Mitä kortisoli tekee?
– Selitä tuman rakenne?
– Selitä solukalvon rakenne?
28.4.2014
Fysiologian osio:
– Elektroninsiirtoketju.
– Tuman rakenne.
– Solukalvon rakenne.
– Baroreseptorirefleksi-miten se toimii?
– Hiilidioksidin kuljetus elimistössä.
– EKG-käyrän vaiheet
– Kortisolia vaikutukset elimistössä.
– Munuaisten tehtävät.

20.1.2014
– Kemialliset ja elektroniset synapsit
– CA2+ disinhibitio
– Oraganization of motor system
17.3.2014
– Lihasspindelin rakenne
– Määrittele EMG, kerro analyysista
– Kerro neuronin lepopotentiaalista

17.3.2014
– Segmenttianalyysi ja miten sitä voidaan hyödyntää biomekaniikassa?
– Elastisuus ja miten sitä voidaan hyödyntää liikkumisessa?
– Askelpituuden ja askeltiheyden vaikutus juoksu- ja kävelynopeuteen
28.4.2014
Enoka:
– Mikä on kitkavoima ja mikä siihen vaikuttaa?
– Mikä on Isoinertiaalinen voima ja mikä siihen vaikuttaa?
– Miten saadaan laskettua polveen kohdistuvia voimia?
Merletti & Parker:
– Mitkä tekijät vaikuttavat motoristien yksiköiden rekrytointiin ja syttymistiheyteen?
– Emg-amplitude and force- miten EMG:n amplitudi on yhteydessä tuotettiin voimaan?
– Descriptions of spectral compression- mitä muuttujia käytetään kuvaamaan EMG:n teho-tiheysspektriä ja mitkä tekijät vaikuttavat niihin?
26.5.2014
Enoka kirjatentti:
– Freebody diagram (vapaakappalekuva) (selitä ja mitä huomioida jne.)
– Throwing motion: mitä kirjassa kerrottiin sen tutkimisesta?
– Muscle force: mitkä tekijät vaikuttaa ja miten tutkitaan?
Merltti & Parker:
– Miten lihasväsymys vaikuttaa motorisen yksiköiden aktivointiin (rekrytointi ja syttymistiheys)
– Electrodes: impedance, noise, dc voltages –miten voidaan vaikuttaa?
– Joint analysis of Emg spectrum and amplitude: mitä voidaan saavuttaa?
22.9.2014
– Millä suureella kuvataan lineaarista ja kulmaliikettä? Mitä esimerkkejä kirjassa oli?
– Massakeskipisteen ja painekeskipisteen erot. Miten niitä voidaan mitata tai määrittää?
– Mitä eri muuttujia pitää ottaa huomioon kun tehdään biomekaanista tutkimusta uimahypyistä ponnahduslaudalta?

16.2.2015
– Nimeä kuvasta lonkkahermo, pohjehermo, säärihermo.
– Mikä hermo hermottaa triceps, latissimus dorsi, brachialis.
– Agonistit, nivelet ja nivelen liike jalkaprässissä.

– Fyysisen aktiivisuuden edut?
– Vanhusten kuntotestaamisen erityispiirteet?
– Voimaharjoittelu –kirjan esimerkit?
– Energiankulutuksen huomioiminen kestävyysharjoittelussa?

Tentti (luento + kirja) 19.4.2017

Biokemian osio:
1. Glykolyysi
2. Selitä yhdellä lauseella seuraavat
a) pH
b) glykogeeni
c) hapettuminen
d) triglyseridi
e) Miten entsyymit ja kemiallisen reaktion aktivaatioenergia liittyvät toisiinsa?

Fysiologia osuus:
1a) esittele veren glukoositasoa nostavat hormonit
b) kerro millä mekanismeilla ne saavat ko vaikutuksensa aikaan
c) miten ne käyttäytyvät akuutissa fyysisessä kuormituksessa
2. Aging, muscular strength and neural function
3. Miten ja miksi kofeiini vaikuttaa suorituskykyyn?
4. Immediate physiological responses to altitude

20.1.2014
VO2.Miten maximaalinen ja submaximaalinen kuormitus vaikuttaa hapenottokykyyn?
LBIY002 Liikuntabiologian perusteet
17.3.2014
– Mitkä tekijät vaikuttavat lihaksen voimantuoton suuruuteen?
– Mitä tarkoittaa kaava Q=sv x hr x
– Miten lihassolut saavat energiansa (ATP)?

17.10.2011
Maughan:
Nutrition in sport
-Adaptations
to a high fat diet
-Carbohydrate
replacement during exercise
-Temperature
regulation and fluid and electrolyte balance

20.1.2014
Borer – Exercise Endocrinology
– Effects of exercise on biological rhythms
– Effects of insulin on fuel metabolism during exercise
– Hormonal regulation of lipid metabolism during exercise
20.4.2015
van Loon, L. J. C. & Meeusen, R. 2013. Limits of Human Endurance.
– Physiological adaptations to high intensity interval training
– Carnitine and fat oxidation
– The role of amino acids in skeletal muscle adaptation to exercise

24.1.2011
– Exercise & Mitochondrial Biogenesis
– Angiogenesis
– Exercise & Brain
– Exercise & Endothelium
16.2.2015
– Polyformismi vaikutukset suorituskykyyn?
– Insuliinin ja leptiinin merkitys energia-aineenvaihduntaan

24.1.2011
– Selitä, miten keski-ikäiset terveet miehet tulee seuloa ennen kuntotestin tai rasittavan liikunnan aloittamista, jotta sekä testaus että liikunta tämän jälkeen olisi mahdollisimman turvallista?
– Selitä, miten 3kk sitten sydäninfarktin sairastaneen potilaan turvallisen liikunnan rasitustaso voidaan selvittää ja ohjeistaa?
– Minkälaiset ohjeet tulee antaa nuoruustyypin (1) diabetesta sairastavalle potilaalle, jotta hän välttää alhaiseen verensokeriin liittyvät vaaratilanteet liikuntaan liittyen?

21.2.2011
Vastaa kaikkiin keskeisimmät asiat tiivistäen, max. 1 sivu/vastaus
– Mitä hyötyä liikunnasta on reumaa potevalle?
– Millaista liikuntaa epilepsiaa sairastava potilas voi harrastaa ?
– MS-potilaan liikunnan ohjelmoinnin erityispiirteet
– Miksi munaisen vajaatoimintaa sairastvan potilaan fyysinen suorituskyky voi olla alentunut ?

20.4.2015
– Ikääntymisen vaikutukset tasapainoon ja Millaisilla harjoituksilla tasapainoa voidaan kehittää ikääntyneillä?
– ROM-harjoittelun periaatteet ja vasta-aiheet harjoitteluun?

24.1.2011
– Miten liikunnan/urheilun voi aloittaa kolme vrk kestäneen influenssan aiheuttaman kuumeen jälkeen?
– Laadi luettelo anabolisten steroidien väärinkäytön aiheuttamista haittavaikutuksista!
– Mitkä ovat yleisimmät syyt nuoren urheilijan sydänperäisille äkkikuolemille ja minkälaisia varoittavia oireita voi esiintyä ennen äkkikuolemaa?

24.1.2011
– Kuvaile lyhyesti: Downin oireyhtymä, segregaatio, dysfasia, CP-hemiplegia
– Mitä tulee ottaa huomioon uimahallissa pyörätuolilla liikkuvan oppilaan kanssa?
21.2.2011
– Käsitteiden ja diagnoosien määrittely: a) kehitysvamma b) dysphasia c) integraatio d) keskushermoston sairaudet e) vaikeasti vammainen
– Pohdi soveltavan liikuntakasvatuksen muotojen (tasot 1-5) soveltuvuutta autistiselle oppilaalle
perusopetuksessa.
21.3.2011
– Kuinka sovellat eri opetustyylejä (esim. komento-opetus) liikunnassa näkövammaisen ihmisen opetuksessa?
– Mitä keinoja opettajalla on tunnistaa sosioemotionaalisista häiriöstä kärsivä oppilas? Kuinka sosioemotionaalisista häiriöstä kärsivä oppilas tulee ottaa huomioon liikunnanopetuksessa?
11.4.2011
– Selitä lyhyesti: a) CP hemiplegia b) keskushermoston vammat ja sairaudet c) MBD d) dysfasia

28.4.2014
Numminen (2005):
– On 4 eri motorisen kehityksen teoriaa, vertaile kahta teoriaa ja sitä miten ne vaikuttavat siihen millaista ohjatun liikunnan tulisi olla?
– Suunnittele liikuntatehtävä jonka tavoite sensorien integraatioteoriaan perustuen auttaa lasta, jolla on ongelmia kehon hahmotuksessa. Kirjaa tehtävän tavoite, sisältö ja arviointi.
Hujala ja Turja (2012):
– Lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa
– Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset (2005):
– Kuvaa minkälaista suositeltava varhaiskasvatuksen liikunta on ja minkälaisiin asioihin tulee kiinnittää huomiota.

– Terveysliikuntasuositukset aikuisille.
– Liikunnan annos-vastesuhde.
– Liikuntaa ehkäisevät tekijät yksilön, ympäristön ja yhteiskunnan tasolla.
– Henkilökohtainen liikuntaneuvonta ja uusien liikuntatottumusten omaksumisen vaiheet.
16.2.2015
– Liikunta ja terveys: 1. Sydän- ja verisuonitautien ehkäiseminen ja terveysliikunta 2. Liikunnan edistämisen tasot
– Fyysinen aktiivisuus vanhusten liikunnan edistämisessä: Kuvaile vanhuksille toteutettuja onnistuneita liikuntamalleja

16.2.2015
– Daniel Goleman: Tunneälyn osatekijät
– Vickers: Framework of gaze control and factors
– Tannehill: International trends and issues in physical education

26.5.2014
– Excercise and stress? Kerro tarina ihmisestä, joka käyttää liikuntaa stressinhallinnassa.
– Kuinka perhe voi vaikuttaa nuoren liikuntaan osallistumiseen?
– Kerro mielipiteesi liikunnan käyttämisestä rangaistuksena?
– Transteoreettinen malli: viisi vaihetta ja miten liikunta liittyy kuhunkin vaiheeseen
Yhteensä kuusi kysymystä, joista kolmeen piti vastata.

26.5.2014
– Develop, apply and evaluate a school-based PA promotion program for obese/overweight high-school student?
28.4.2014
– Work place program

Weinberg & gould: foundations
20.01.2014
– Instrinsic motivation and extrinsic rewards
– Creating an effective team climate
– Exercise in the reduction of anxiety
– Common problems in goal setting
28.4.2014
– 5 guidelines for building motivation?
– Excersice in reducing anxious?
– Common problems in goal setting?
– How to build Group cohesion
17.3.2014
– Strategies for enhancing adolecence to exercise
– Building an efficant team climate

Kevät 2019 (TER)

Tentti 1. Mainitse 7 huonoa tieteellistä käytännettä. Avaa kutakin konkreettisen esimerkin avulla (esseevastaus). Tentti 2. Selitä yleisimmät aineistonkeruumenetelmät (esseevastaus). Tentti 3. Selitä aineistolähtöinen analyysi (esseevastaus). Tentti 4. Aineistonkeruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa (esseevastaus) Tentti 5. Vertaile kriittisesti lomake-, teema- ja syvähaastattelua (esseevastaus). Bonus: ”Opetelkaa triangulaatio” -Antti Löppönen. Tenttaattori: Maija Kaisla. Tentittävä teos: Sarajärvi & Tuomi. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.

Kevät 2019 (LIIK)

Laadullisen tutkimuksen perinteet & etiikka (esseevastaukset)

20.01.2014
– Havainnointi aineistonkeruumeneltelmänä
– Kyselylomaketutkimus: tutkimusasetelma ja mittareiden valinta

syksy 2013
(TER) Tuomi J. & Sarajärvi A. (2009) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 5. painos. Helsinki: Tammi 2009 (175 s):
– Millaisia tekijöitä tulee huomioida laadullisen tutkimuksen aineiston valinnassa ja koossa?
– Triangulaatio laadullisessa tutkimuksessa.
(TER) Neutens J.J., Rubinson L. (2002) Research Techniques in the Health Sciences. San Francisco, CA: Allyn & Bacon (s. 1-162, 194-227).:
– Millainen on hyvä tutkimuskysymys ja mitä seikkoja tutkimuskysymystä valittaessa tulisi huomioida?
– Mitä tarkoitetaan tutkimusetiikalla ja miten se tulisi ottaa huomioon tutkimusta suunniteltaessa?
– Miten kokeellisen tutkimuksen otanta tehdään? Miksi otanta on tarpeellinen ja miten se vaikuttaa tutkimuksen toteuttamiseen ja tulosten tulkintaan?
(LPE) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I:
– Kyselylomaketutkimus.
(LPE) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2:
– Merkitysrakenteiden tulkinta.
– Tutkimusasetelmien ja -mittareiden valinta.
20.01.2014
(TER) Tuomi & Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi
– Lomake-, teema- ja syvähaastattelu sekä niiden kriittisimmät erot.
– Aineistolähtöinen analyysi suhteessa teoriaohjaavan ja teorialähtöisen analyysiin laadullisessa tutkimuksessa
22.9.2014
TER
– Luettele ja kuvaa neljä terveystieteissä yleisimmin käytettyä kvantitatiivista tutkimusasetelmaa. Vertaa tutkimusasetelmien vahvuuksia ja heikkouksia toisiinsa ja kerro minkä tyyppisten tutkimusongelmien selvittämiseen ne parhaiten soveltuvat.
– Sisällön analyysi.
– Addressing ethical issues.
– Teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen erot.
20.10.2014
(TER) Tuomi & Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi
– Teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen erot laadullisen tutkimuksen näkökulmasta.
– Selitä hyvä tieteellinen käytäntö.
(TER) Hulley ym. Designing clinical research
– Millainen on hyvä tutkimuskysymys ja mitä seikkoja tutkimuskysymystä valittaessa tulisi huomioida?
– Selitä seuraavat termit: a) Tutkimuksen otanta (sampling), b) Luotettavuus (precision), c) Tarkkuus/täsmällisyys (accuracy), d) p arvo (p value), e) tyypin I virhe (type I error)
(LPE) Tuomi & Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi
– Luotettavuus laadullisessa tutkimuksessa
(LPE) Hulley ym.: Designing clinical research
– Addressing ethical issues

11/2018 Kirjatentti: Designing clinical research (TER)

Pääpiirteet kappaleesta Designing randomized controlled trial (esseevastaus 2 sivua vastaustilaa), selitä lyhyesti kohortti, luottamusväli, placebo. Tentaattori: Titta Kontro.

Media urheiluun tulkkina ja tekijänä. (2008):
– Kirjoita yleistajuinen kirjoitelma aiheesta urheilutuotteen, sponsoroinnin ja media kolmiyhteys. Havainnollista vastaustasi kuvion avulla.
Kriittinen mediakasvatus (2007)
– Kirjoita yleistajuinen kirjoitelma, jossa esittelet kriittisen mediakasvatuksen viisi näkökulmaa joitain omia esimerkkejä apuna käyttäen.
– Urheilujournalismin tärkeimmät tehtävät?
– Visuaalisen kulttuurin sisällöllinen erittely?
26.5.2014
– Urheilujulkisuuden muodonmuutos.
– Analysoi Herkmanin mukaan Iltalehden lööppiä
16.2.2015
– Laine: Kirjoita yleistajuinen essee kritiikin antamisesta urheilujournalismissa.
– Boyle: Kirjoita yleistajuinen essee Brittiläisen populaarilehdistön urheilusta
– Handbook of sport and media kirjasta: Urheilumanageripelien vaikutus urheilun seuraamiseen? Internetin urheilujournalismin vaikutus painettujen lehtien urheilujournalismiin?

22.9.2014
– Liikkanen: Mitä sanotaan eri-ikäisten liikunnasta? Tukeudu teokseen.
– Vebblen: Kerskaileva joutilaisuus ja kerskakulutus.
20.10.2014
– Kauravaara: Millä menetelmillä tutkija pureutui nuorten maailmaan?
– Julkunen: Miten uusi työ vaikuttaa vapaa-aikaan? Pohdi asiaa kirjassa esitettyjen asioiden pohjalta.

21.3.2011
– Itkosen kymmenen teesiä urheilun ja vilpin rinnakkaiselosta perusteluineen
– Eettinen realismi – eettisen realismin keskeiset periaatteet ja suhtautuminen moraaliväitteisiin
-Pietarinen & Poutanen: Hyvän käsite Mooren intuitionismissa
– Itkonen: Ulrich Beckiä mukaillen, onko urheilu astunut riskiyhteiskuntaan?
Mikä on oma mielipiteesi?
– Itkonen: Vakavan ja vallattoman vilpin määrittelyt ja eroavaisuudet. Mikä on oma mielipiteesi/kerro omakohtaisia kokemuksia.
– Mitä on analyyttinen etiikka ja miten se on yhteydessä normatiiviseen etiikkaan?
– Mitä Itkonen kirjoittaa vilpistelystä, mitä se on ollut historiassa ja mitä mieltä itse olet?
– Mitkä ovat eettisen relativismin keskeiset periaatteet ja miten eettinen relativismi suhtautuu moraaliväitteisiin?
– Itkonen luonnostelee vilpin ja urheilun rinnakkaiselon kymmenellä teesillä. Mitkä ne ovat ja miten hän niitä perustelee?
17.3.2014
– Pietarinen & Poutanen: Etiikan teorioita: Mitkä ovat eettisen konsensualismin keskeiset periaatteet ja mitä etiikan konsensusteoria (Habermas) pitää sisällään? Pohdi myös konsensualismin ongelmia.
– Itkonen: Kilpakenttien kapinalliset: Minkälaisen ”suurperheen” vilpistelijät muodostavat kipakenttien kapinallisten joukossa, eli kerro, minkälaisia erilaisia urheilun vilpistelijöitä Itkonen kirjassaan esittelee?
26.5.2014
– Itkonen: mitta hihassa, piikki lihassa: Urheiluvilpin historialliset lähtökohdat – kuuluuko vilppi urheiluun? Mitä Itkonen vilpistä kertoo? Mitä mieltä olet itse? Perustele näkökantasi.
– Pietarinen ja Poutanen: Etiikan teorioita: Mitä on analyyttinen etiikka? Ja miten se suhteutuu normatiiviseen etiikkaan/moraalifilosofiaan?
20.4.2015
– Pietarinen ja Poutanen: Etiikan teorioita: Hyve etiikka; Mitä tarkoitetaan Teloksella, mikä on sen mukaan elämäntavoite?

24.1.2011
– Urheilijan kurinpito
– Liikuntajärjestöjen valtionapu
– Millainen on hyvä hallinto
21.2.2011
– Mitä eroa on valtion osuuksilla ja valtion avuilla ja millaisia niitä on liikunnassa ja urheilussa?
– Hyvän hallinnon tunnusmerkit
– Urheilijan kurinpitomenetelmät
11.4.2011
– Aaltonen, K.: Mitä tarkoitetaan ”edellytysten luomisella liikunnalle” Aaltosen toimittamassa kirjassa?
– Kulla, H.: Mitä tarkoitetaan ”hallintomenettelyn oikeudellisilla perusteilla” Kullan kirjassa?
– Rauste, O.: Mitä on säädetty ja otettava huomioon urheilukilpailijen televisiointioikeuksista?
16.2.2015
– Rauste: Urheilukilpailun TV, radio ja uutis -oikeudet
20.4.2015
– Rauste, O.: Urheiluoikeus: Mitä keskeistä tulee musitaa urheilukilpailun tv-/uutisointi-/radio-oikeuksista?

3.11.2016
Kuusela & Bruun (2009): Euroopasta ei mitään uutta? Kansalaiset Euroopan Unionia etsimässä.
– Pohdi Euroopan unionia rauhanprojektina.

20.01.2014
Salmi:
– Miksi tilinpäätös tehdään? Miten tilinpäätöksen tunnusluvut ohjaa organisaation toimintaa?
– Mitä tilinpäätösanalyysilla tarkoitetaan?
– Mitä pitää erityisesti ottaa huomioon yhdistyksen ja säätiön kirjapidossa?
17.3.2014
– Salmi: Miten markkina-analyysi tehdään?
– Perälä & Perälä: Mitä sisäisen laskennan organisoinnilla tarkoitetaan?

22.9.2014
– Alavähä – Liikunnan rahavirrat Suomessa: Kuinka paljon liikunta maksaa veroja valtiolle ja onko valtio hyötyjä vai tukija, ja millä lailla kun Alavähälä tarrkastelee kokonaisuutena kaikkia liikunnan rahavirtoja Suomessa?
– Lehmuskallio – Liikuntakulutus nuorten ja lasten liikuntasuhteessa: Mitä tarkoitetaan liikuntasuhteella?
– Puronaho – Liikuntaseurojen lasten ja nuorten markkinointi: Mitkä ovat Puronahon väitöskirjan keskeisimmät johtopäätökset lasten ja nuorten liikunnasta?
20.10.14
– Alavähälä: Miten liikuntaa rahoitetaan Suomessa?
– Lehmuskallio: Mitä tarkoitetaan liikuntasuhteilla?
– Puronaho: Mitkä ovat kalleimmat lajit lapselle harrastaa? Mikä kalleuteen vaikuttaa?

19.9.2011
Kirja: Heuru, K. Uusi kuntalaki.
– Mitä tarkoitetaan kuntien autonomialla?
– Mikä tai mitkä ovat kuntalain mukaan kuntien keskeisimmät tehtävät?
17.10.2011
– Kunnanvaltuuston tehtävät?
– Jääviyden eri muodot päätöksenteossa?

17.10.2011
– Give
examples of the methods of estimation of the economic impacts of sport
– Outline the
key determinants of sport demand

22.9.2014
– Millaista urheiluvalmennus oli antiikin aikana ja miten urheilijat valmistautuivat kisoihin ?
– Millä tavoin urheilu ja teatteri olivat lähellä toisiaan? Mitä yhteyksiä urheilulla ja teatterilla oli antiikin aikana?
20.10.14
– Oliko Antiikin Kreikan urheilijat amatöörejä vai ammattilaisia? Ketkä kilpailuissa urheilivat ja miksi?
– Minkälaisilla matkoilla ja paikoilla antiikin kreikassa kilpailtiin juoksussa?

24.1.2011
– Habitus ja kenttä ovat keskeisiä käsitteitä Bourdieu’n sosiologiassa. Selitä, mitä näillä käsitteillä tarkoitetaan ja pohdi, millaiset asiat määrittävät ihmisten suhdetta liikuntaanja urheiluun.

24.1.2011
– Liikunta kansalaistoimintana: Vertaile Raision ja Varkauden liikuntakulttuurien eroja ja muutosta
– Haasteena huomisen hyvinvointi – miten liikunta lisää mahdollisuuksia: Millä tavoin
kansainväliset ja kansalliset liikuntaorganisaatiot ovat ottaneet osaksi toimintaansa ympäristöpolitiikan?
21.2.2011
– Haasteena huomisen hyvinvointi – miten liikunta lisää mahdollisuuksia: Tarkastele urheilun ja urheiluyleisön välisen suhteen muutosta Kalevi Heinilän artikkelin ”Liikunnan viihteellinen merkitys” pohjalta.
21.3.2011
– Liikunnan kansalaistoiminta: Miten pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin muutokset ovat muuttaneet liikuntajärjestöjen suhdetta valtioon ja markkinoihin?
– Kirjoita 3-4-sivuinen yleiskirjoitelma miten liikunnnan kansalaistoiminnan merkitysrakenteista Pasi Kosken kirjoituksen perusteella
– Haasteena huomisen hyvinvointi: Kansalaistoiminnan, kuten liikuntaseurassa toimimisen, tuomat hyödyt yksilölle ja yhteiskunnalle.
20.1.2014
– Kokkonen: Valtion liikuntarakentamisen linjaajat: Kirjota yleistajuinen 3-4 sivua essee valtion liikuntapaikkarankentamisesta
– Kirjoita 3-4-sivuinen yleiskirjoitelma aiheesta julkinen liikuntarakentaminen 80-luvulla
17.3.2014
– Itkonen ym. 2000 Liikunnan kansalaistoiminta – muutokset, merkitykset ja reunaehdot:
kansalaistoiminnan ja julkishallinnon kohtaaminen, väh. 3 sivua, enintään 4. Vastaa Ilmasen artikkelin pohjalta.
– Valtion liikuntarakentamisen linja: 1990-luvun julkinen liikuntarakentaminen.
28.4.2014
– Liikunnan kansalaistoimijoiden kulttuurisen merkityksenannon muodot ja muutokset Hannu Itkosen artikkelin mukaan.
– Jäähallirakentaminen 1980-luvulla.
26.5.2014
– Kokkonen: Julkinen liikuntarakentaminen 2000-luvulla (3-4 sivun kirjoitelma)
– Pesäpallon alueelliset muutokset?
16.2.2015
– Mikä oli 80-luvulla tulleen liikuntalain tarkoitus ja vaikutus Suomen liikuntapolitiikkaan?
20.4.2015
– Kokkonen: Liikuntaahyvinvointivaltiossa: Luettele 10 merkittävintä liikuntakulttuurin muutosta 1990-luvulla

Kirja: Saaristo, K. & Jokinen, K.
19.9.2011
– Seurallisuus, sosiaalinen toiminta, roolit ja normit
– Sosiaalisen uusi järjestys?
20.1.2014
– Sosiologia sosiaalisena tieteenä ja klassinen perinne
– Joku valtaan liittyvä kysymys
Luentotentti
– Luennolla esiteltyjä teoreetikkoja – mitä hyötyä näistä on liikuntasosiologialle?
17.10.2011
– Median ja kulutuksen kansainyhteisö
– Toiminnan institutionalisoituminen rooleiksi
20.10.2014
Jokinen & Saaristo:
– Toiminnan institutionalisoituminen rooleiksi?
– Median ja kulutuksen rooli yhteiskunnassa.

21.3.2011
– Elämän Virta: Vaikuttaako kulttuuri ihmisten
mahdollisuuksiin saavuttaa flow-kokemus? Pohdi asiaa lukukokemuksesti
perusteella. Luvussa Kaaoksen huijaaminen esitellään kolme keskeistä askelta, jotka kirjoittajien mukaan sisältyvät siihen, että toivoton tilanne saadaan muutettua flow-toiminnaksi. Esittele kyseiset askeleet.
– Global sports arena: Miten itäisen Euroopan murros vaikutti urheilijoiden muuttoliikkeeseen? Mitkä muut yhteiskunnalliset tekijät selittävät muuttoliikettä?
– Kuningaspelin kentät – Jalkapalloilu paikallisena ja globaalina ilmiönä: Miksi jalkapallo houkuttelee Ruotsissa huomattavasti enemmän katsojia paikanpäälle kuin Suomessa?

17.3.2014
– Bale & Maguire (1994): The global sports arena: Kirjoita yleistajuinen kirjoitelma aiheesta Kanadalaisjääkiekkoilijoiden kansainvälinen muuttoliike.
– Ingham & Loy (1993): Sport in social development: Kirjoita yleistajuinen kirjoitelma aiheesta Naisurheilijoiden sorto ja sen tutkiminen
– Itkonen: Kunningaskenttien peli: Mitä tarkoittaa englantilaisen yhteiskunnan jalkapalloistuminen?
– Flow: Psyykkinen entropia

16.2.2015
– BD kirja: a) Määrittele mikä on teoria b) esittele yksi teoksessa mainittu sosiologinen teoria c) Miten sitä voi hyödyntää urheiluilmiöiden tutkimuksessa.
– Itkonen: Kuningaskenttien peli: Jalkapallokirjasta: Urheiluhuliganismin synty ja alkuajat?
– Kansakunta kilpasilla: Esittele kirjan tutkimuskysymykset, lähteet ja aineistot ja tutkimusmetodit

17.10.2011
– Kuvaile liikuntaympäristöjen kehittämismalleja Horellia soveltaen
– Mitä voit kertoa osallistuvasta suunnittelusta Suomessa ja Pohjoismaissa ja forum-keskusteluista?- Miten kaupunkien, maaseutujen ja haja-asutusalueiden liikuntaympäristöjä pitäisi muokata Kimmo Suomen tutkimuksen mukaan?
– Millainen on Le Corbusier kaupunkisuunnittelijana?
20.10.14
– Kimmo Suomi: Mitkä olivat Eliel Saarisen yhdyskuntasuunnittelun periaatteet?
– Borgoni: Borgonin mukaan, mitä tarkoitetaan osallistuvan suunnittelun portailla?

21.3.2011
– Suomi, K. Liikuntapaikkapalvelut ja kansalaisten tasa-arvo: Miten Kimmo Suomen tutkimus tehtiin ja miksi?
11.4.2011
– Mitä suosituksia annettiin Kimmo Suomen tutkimuksen pohjalta?
20.01.2014
Suomi (2012)
– Millainen on ollut Suomen Liikuntapolitiikka ja liikuntapaikkapolitiikka ja miten se on kehittynyt viime vuosikymmeninä?
– Mitä Kimmo Suomi totesi johtopäätöksissään?
– Mitä todettiin english summaryssä?
– Miten Suomen yhdeksän suurimman kaupungin talousluvut eroavat toisistaan?
Suomi (2000)
– Millaista liikuntapolitiikan tutkiminen.
– Mitkä ovat liikuntapolitiikan tasa-arvotekijät?
– Mitä seuraavilla kaavoilla tehdään:
Ve = VA, jossa VA = Ve x KA
Pe = Ap, kun Ap = Pe x KA
17.3.2014
– Berndtson: Suomalainen korporatismi ja suomalainen vaalijärjestelmä, millaisia ovat?
– Suomi (2000): Mitkä olivat keskeisimmät tulokset tutkimuksesta Iranin pakolaisista?
– Minkälaisena Kari Sjöholm näkee liikunnan aseman lainsäädännössä.
– Mitkä lait vaikuttavat liikuntaan.
16.2.2015
– Mitkä ovat tutkimuksen keskeisimmät suositukset maastoliikuntapaikkojen, ulkokenttien ja kevyenliikenteenväylien osalta.
– Kirja Politiikka tieteenä: Millainen on Marxilainen valtioteoria?
16.2.2015
– Mitkä ovat tutkimuksen keskeisimmät suositukset maastoliikuntapaikkojen, ulkokenttien ja kevyenliikenteenväylien osalta.
– Kirja Politiikka tieteenä: Millainen on Marxilainen valtioteoria?

24.1.2011
– Gibbson (2004): Mitä tarkoittaa nostalgiamatkailu?
– Kotilainen (2002): Mitä tarkoitetaan liikunnan historiassa grand tourilla?

28.4.2014
– Mitä tarkoitetaan event managementilla kirjan mukaan?
– Millaisia turvatoimia on kansallisissa urheilutapahtumissa?

22.9.2014
– Mitä ovat esteettömyys ja käytettävyys?
20.10.14
– Mitkä olivat esteettömyyskartoituksen tulokset?

24.1.2011

– Ilmonen, Siisiäinen: Miten uudet ja vanhat liikkeet ja niiden toimintatavat eroavat toisistaan?
– Koski, Heikkala: Tutkimuksen keskeiset tulokset
21.2.2011
– Vehviläinen&Itkonen, Mimmiliigasta maailmalle: ”Mitä syitä on ollut nais- ja tyttöjalkapallon suuren suosion muutokseen?”
– Koski & Heikkala, Suomalaisten urheiluorganisaatioiden muutos: ”Mikä on vaikuttanut urheiluorganisaatoiden muutokseen? Mitä tutkijat tarkoittavat ammattilaisuudella?”
– Mimmiliigasta maailmalle: Mitkä tekijät
vaikuttivat nais- ja tyttöjalkapallon suosion merkittävään kasvuun?
– Uudet ja vanhat liikkeet: Uusien ja vanhojen liikkeiden suhde
julkisuuteen
20.01.2014
– Miten nais- ja miesjalkapallo ovat muuttuneet toisiinsa nähden Suomessa?
– Mitä muutoksia paikallisessa kansalaisyhteiskunnassa ja järjestötoiminnassa on tapahtunut sotavuosina ja niiden jälkeisinä vuosikymmeninä?
– Kirjatentti: Koski ja Heikkala: Mitä muutoksia järjestökentässä on tapahtunut kirjoittajien mukaan? Miten tutkijat kuvaavat toimijoiden roolin muutosta?
– Kirjatentti: Vehviläinen ja Itkonen: Mitkä tekijät vaikuttivat naisjalkapalloilun organisoitumiseen?
17.3.2014
– Heikkala & Koski: Miten lajiliittojen toiminta ja on muuttunut ja mitkä ovat olleet keskeiset tekijät, jotka ovat vaikuttaneet muutokseen?
– Itkonen & Vehviläinen: Mimmiliigasta maailmalle: Miksi naisjalkapalloa kannattaa tutkia tutkijan perusteluiden mukaan?
– Uudet ja vanhat liikkeet: Miten naisia käsitellään teoksessa liikkeiden tutkimisessa?
16.2.2015
– Vehviläinen: Miten kirjoittajat perustelevat tutkimuksen aiheen merkitystä? Ja miltä tulevaisuus näyttää naisjalkapalloilussa?
– Koski & Heikkala: Mitä teoksessa kerrotaan lajiliitoista ja liittojen välisistä suhteista?
20.4.2015
– Itkonen & Vehviläinen: Mimmiliigasta maailmalle: Mitä alueellisia muutoksia tyttö- ja naisjalkapalloilussa on ollut?
– Koski & Heikkala: Suomalaisten urheiluorganisaatioiden muutos: Mitä tulkintoja tutkijat ovat nähneet suomalaisen järjestökentän muutoksessa?

21.2.2011
Gibson (edit.)
– What do we know about the constraints to leisure?
– What are the main characteristics of serious leisure?
Luentotentti
– What is sport tourism?
– Sport tourism in Finland
– Give an example of how sport tourism can be studied sociologically
17.10.2011
– Sport tourmism in Finland
– Give an example of how sport tourism can be explained (sociological point of view)
– Serious leisure
– Nostalgia sport tourism

17.3.2014
– Urheilun merkitys radiolle

17.3.2014
– Make your own question and answer the question. Why is it important?
– How the social enviroment of adolescent is influencing smoking and usage?
28.4.2014
– Principles of health promotion and how they develope?
– Define social capital and give examples.

21.2.11
– Kuvaile nuorten raittiuden syitä ja
perusteluita kirjan pohjalta.
– Mitä tarkoittaa heimokulttuuri tupakoinnin yhteydessä ja miten hyödyntäisit heimokulttuuri -ajatusta tupakoinnin ehkäisemiseksi?
21.3.11
– Herooinen juomatapa, seurallinen juhlinta ja yksilöllinen juominen.
– Millaisia motiiveja ja valintoja niihin liittyy?
– Oppilaasi päihteidenkäyttö on lisäänynyt ja aiheuttaa
ongelmia. Missä ja miten ottaisit Asian puheeksi?
– Millaisia vinkkejä antaisit tupakoinnin lopetusta suunnittelevalle?
19.9.11
– Nieminen R. (2001). Vapaaksi tupakasta: Niemisen mukaan tupakoinnin lopettamisen päätavoitteeksi tulee asettaa pysyvän käyttäytymismuutoksen aikaansaaminen. Mitä ja millaisia asioita tarvitaan pysyvään käyttäytymismuutokseen?
– Lappalainen-Lehtomäki R., Romu M-L. & Taskinen M. (2007) Haasteena
päihteet: Alkoholi on eniten käytetty päihde Suomessa. Kerro alkoholin
käyttötavoista, alkoholipäihtymyksestä ja alkoholin
vaikutusmekanismeista elimistössä.
17.10.11
– Venäläisten miesten lyhyt elinikä johtuu suurelta osin alkoholista, vahvistaa tuore Lancet-julkaisu. Venäjällä kansalaisten juomista on yritetty vähentää mm. nostamalla vodkan hintaa ja rajoittamalla yömyyntiä. Kerro mihin kolmesta Mikko Salosuon esittämistä päihteiden käytön ehkäisytoimien alalajeista sijoittaisit kyseiset toimet Venäjällä. Perustele valintasi ja kerro mielipiteesi siitä, riittävätkö kyseiset toimet.
– Tupakkapolitiikan kehittämistyöryhmä luovutti raporttinsa peruspalveluministeri Susanna Huoviselle 14.11.13. Työryhmä esitää, ettei tupakkatuotteiden happamuutta ja makua muuttavien aineiden lisäämistä tupakkatuotteisiin sallittaisi lainkaan. Tällaisia lisäaineita ovat esim. mentoli, sokerit ja lakritsit. Makuaineita lisäämällä houkutellaan erityisesti uusia käyttäjäryhmiä. Mitä asioita nuorille suunnatun tupakanvastaisen ennaltaehkäisevän kasvatuksen pitäisi sisältää?
– Tupakoinnin lopettamisen hyödyt
– Päihteiden ja masennuksen suhde
– Haasteena päihteet: Kerro päihteiden liika- ja ongelmakäytön yhteiskunnallisista haitoista.
20.01.2014
– Tipaton tammikuu, mihinkä ehyt ry:n ja yhteistyökumppaneiden tipaton tammikuu kuuluu Mikko Salosuon esittämistä päihteiden ehkäisytyön alalajista, mihinkä kolmesta tämä kuuluu?
– Päihteiden käyttö ja hoito, miten eroaa miehillä ja naisilla Suomessa?
17.3.2014
– Päihdevalistuksen vaikuttavuuden tutkimisen haasteet?
– Tupakoinnin lopettamisen lyhyen ja pitkän aikavälin hyödyt.
– Termien selitystehtävä: a) Alkoholin suurkulutus b) Psykologinen teoria päihderiippuvuudesta
28.4.14
– Miten vanhempien ongelmallinen päihteidenkäyttö vaikuttaa lasten elämään?
– Minkälaisia päihteiden ehkäisy- ja valistamiskeinoja on? Mihin niillä pyritään? Miksi niitä on erilaisia?
22.9.14
– Lappalainen-Lehto ym. – Haasteena päihteet: Kuvaile, mitä ovat ehkäisevä päihdetyö ja varhainen puuttuminen.
– Nieminen ym. – Vapaaksi tupakasta: Nikotiiniriippuvuuden fysiologia. Miten ja miksi nikotiiniriippuvaisuus syntyy?
– Salomäki & Tuisku ym.: Nuuska nuorten maailmassa. Kuvaile kahdeksan (8) nuorten eri mielikuvaa nuuskasta (esim. käyttö, käyttäjät, hyödyt). Kerro lisäksi kaksi (2) tärkeintä faktaa nuuskasta ja sen käyttämisestä, jotka haluaisit kertoa nuorille oikaistaksesi heidän nuuskaan liittyviä mielikuviaan.
– Maunu: Ryyppäämällä ryhmäksi: Kirjassa kuvataan ja arvioidaan kriittisesti 2000-luvun erilaisia päihdetyön näkökulmia. Lisäksi kirjassa kuvataan mistä elementeistä hyvä päihdekasvatus, päihdeviestintä koostuu. Kuvaile millaista on hyvä päihdekasvatus, päihdeviestintä.
20.10.14
– Mitä ohjeita antaisit tupakoinnin lopettajalle?
– Kerro 4 eri päihteidenkäytön ennaltaehkäisyn toimijaroolia.
– Kerro terveydenopettajan näkökulmasta, mitä oivalluksia ja keinoja sait teoksesta nuorten nuuskan ennaltaehkäisyyn?
– Mistä eri syistä päihteidenkäyttö yleensä aloitetaan ja miksi sitä jatketaan.
16.2.2015
– Yle uutisoi 10.2.2015 ”Nuuskaaminen on korvannut tupakoinnin Pohjois-Suomessa”
– Miten terveystiedon opettajana hyödyntäisit tenttkirjan antia
– Mitä ohjeita antaisit tupakoinnin lopettamiseen?
– Miksi päihteiden käyttö yleensä aloitetaan ja miksi sitä jatketaan?
– Miksi nuoret aloittavat juomisen ja mitä keinoja koululla on vaikuttaa siihen?
20.4.2015
– Lappalainen-Lehto, R. Romu, M-L. & Taskinen, M. 2008. Haasteena päihteet: Mitä asioita kävisit läpi terveystiedon opettajana kun aiheena on päihteet ja mielenterveys?
– Nieminen, R. 2001. Vapaaksi tupakasta: Mitä tarkoittaa heimokulttuuri tupakoinnissa?
– Salomäki, S.M. & Tuisku, J. 2013. Nuuska nuorten maailmassa: Kirjoita vastine tekstiin nuuskaamiseen liittyen.
– Maunu, A. 2012. Ryyppäämällä ryhmäksi. Ehkäisevän päihdetyön karttalehtiä nuorten ja nuorten aikuisten juomiskulttuureihin: Kerro ehkäisevän päihdetyön 4 eri toimijaroolia?

22.9.2014
– Terveyttä kulttuurin ehdoilla: Määrittele käsite koherenssi (Antonovskin mukaan) ja pohdi sen yhteyttä terveyteen.
– Kulttuuri ja terveys: Selitä perustellen kulttuuri- ja taidevaikutusten muuttumista terveydeksi.
– Nuorisobarometri: a) Mitä luovia harrastuksia nuoret kertovat harrastavansa? b) Miksi nuoret haluavat toimia taiteen ja kulttuurin parissa? c) Miten terveystiedon opettaja voi hyödyntää vastauksissa 3a ja 3b esittämäänsä tietoa opetuksensa suunnittelussa ja toteutuksessa?
20.10.14
– Voiko koulussa ehkäistä taidetyöllä syrjäytymistä?
– Miten nuorten omasta mielestä luovuutta tulisi edistää ja tukea?

16.2.2015
– Kohtaat seksuaaliterveyden opetuksen tärkeyttä kyseenalaistavan oppilaan vanhemman vanhempainillassa. Miten perustelet oppilaan vanhemmalle seksuaaliterveyden opetuksen tärkeyden.
– Valista ja neuvo ehkäisystä oppilaita tilanteessa,
a) jossa nuoret ovat seurustelleet pitkään, mutta eivät vielä ole olleet yhdynnässä
b) jossa poika oli harrastanut paljon irtosuhteita
c) jossa pari oli käyttänyt kondomia, mutta se oli hajonnut
d) jossa Kaksi poikaa, jotka seurustelivat ja heillä oli ollut aikaisempia suhteita.
– Miten yksilön ja yhteiskunnan tasolla voidaan ehkäistä seksitauteja ja niiden leviämistä?
20.4.2015
– Hiltunen-back, E. & Aho, K. 2005. Terveellistä seksiä: Mainitse 1 bakteerin aiheuttama ja 1 viruksen aiheuttama tauti, vertaile tauteja keskenään esim. esiintyvyyttä, oireita, hoitoa.
– Apter, D., Väisälä, L. & Kaimola, K. 2006. Seksuaalisuus: Kirjassa puhuttiin maahanmuuttajista ja seksuaalisuudesta, valitse kaksi aihetta jotka ottaisit terveystiedon opettamisessa huomioon tästä aiheesta.
– Ylikorkala O. & Tapanainen, J. 2011. Naistentaudit ja synnytykset: Terveystiedon tunneilla tulee antaa opsin mukaan valmiudet terveeseen elämään. Miten opettaisit raskaudenehkäisyä lukioikäisille?

Ennen 2013 olleita kysymyksiä:
– Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisten terveyteen.
– Olet opettajana. Teet tutkimuksen koulusi opettajista tutkien heidän työkykyään. Mitä selvittäviä tekijöitä kysyt ja miksi?
– Mitkä ovat ympäristössä vallitsevat riskitekijät, luettele. Valitse niistä kolme ja perustele, miksi niitä pitäisi käsitellä lukio terveystiedon ykköskurssilla.
– Alussa pohjustettu miksi syrjäytyminen vakava asia. Kerro mitä on syrjäytyminen ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat.
– Pohdi eri väestöryhmien välisiä eroavaisuuksia työkykyvyssä.
17.3.14
– Ympäristöterveys: Esittele Suomen ympäristöterveyden tulevaisuuden haasteita ja analysoi, mitkä niistä ovat väestön terveyden kannalta keskeisimpiä.
– Työkyvyn ulottuvuudet: Esittele ”työkykytalon” malli ja pohdi, miten sitä voisi hyödyntää lukion terveystiedon opetuksessa.
28.4.14
– Terveysriskien arviointi.
26.5.14
– Ympäristöterveys: Mitkä kolme sisältöä valitsisit TE1-kurssille opetettaviksi?
– Työhyvinvointi: Jos tutkii oman koulun työntekijöiden koettua työkykyä, mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon ja miksi?
20.10.14
– Ympäristöterveys: Pohdi ympäristöterveyteen liittyvien riskien arviointia
– Työ ja terveys Suomessa 2012: Tarkastele työhyvinvoinnin eriarvoisuudesta kertovia tekijöitä.
16.2.2015
– Kerro lyhyesti, mitkä ovat kurssin kirjan mukaan keskeisimmät riskitekijät ihmiselle ympäristöterveyden kannalta. Valitse keskeisimmät aiheet ja perustele miksi kävisit juuri nämä läpi lukion TE1 kurssilla.
– Erittele työhyvinvointiin vaikuttavat asiat ja kokoa yhteen työhyvinvointia edistävä malli.
20.4.2015
– Ympäristöterveys: Esittele lyhyesti keskeiset ilmansaasteet ja esittele näiden kansanterveydelliset vaikutukset Suomessa.
– Työhyvinvointi: Sinut on kutsuttu työ ja elinkeino ministeriön seminaariin puhumaan: Laadi esitys, jossa perustelet miksi työhyvinvointiin kannattaa panostaa.

24.1.11
– Pohdi elintapojen ja työkyvyn välisiä yhteyksiä
– ”Aggression portaat”: Mainitse viisi asiaa, jotka nostaisit esille vanhempainillassa, jonka aiheena on ”raivoava lapsi”.
21.3.11
– Kuvaile itsetuhokäyttäytymisen muotoja ja taustatekijöitä. Miten toimit, jos havaitset oppilaallasi itsetuhokäyttäymisistä.
– Lapsen lahjakkuudesta voi olla myös haittaa lapsen mielenterveydelle.
– Miten opettajana tuet lahjakkaan lapsen mielenterveyttä.
– Pidät seitsemäsluokkalaisten vanhemmille vanhempainillan aiheesta nuoren raivoaminen. Mitä asioita (mainitse ainakin viisi) nostat esille ja miksi? (Cacciatore: Aggression portaat)
– Kuvaile mitä ja miksi opetat seitsemäsluokkalaiselle nuorelle agressiontunteesta. Anna kaksi esimerkkiä siihen liittyvästä harjoituksesta. (Cacciatore: Aggression portaat)
– Opetat 7-luokkalaisille terveystietoa aiheesta tunteiden onnistunut ja epäonnistunut säätely. Mitä asioita painotat opetuksessasi ja miten perustelet oppilaille tunteiden säätelyn tärkeyttä? (Kokkonen, M. Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet)
– Yläkoulun luokallasi on masentunut nuori. Miten tunnistat oireet, tuntomerkit jne. ja miten toimit? (Moilanen ym. : Lasten- ja nuorisopsykiatria)
20.01.14
Aggresion portaat 3. osa
– Luokallesi tulee raivokohtauksen saanut oppilas, alusta muille opettajille miten toimia?
– Mitä on hyvä tietää ns. rajoitustilanteessa?
– Miten Cacciatore määrittää aggression tunteen ja vihan tunteen?Miten ne liittyvät aivojen ylä- ja alatiehen? Miten tätä voisi hyödyntää yläkoulun terveystiedon tunneilla?
Kokkonen, M: ihastuttavat ihastuttavat tunteet
– Selitä tunteiden säätelyn biologisen lähtökohdat?
– Grossin tunteiden säätelyn keskeiset periaatteet ja tunteiden säätelyn keinot.
Lasten ja nuorison psykiatria
– Miten lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö määritellään? Missä muodoissa sitä esiintyy? Mitkä ovat oireet? Miten sitä tutkitaan? Miten sitä voi ehkäistä? Mielenterveyden suoja- ja riskitekijät yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla. Pohdi koulun mahdollisuuksia ehkäisevän mielenterveystyön näkökulmasta.
20.10.14
– Aggression portaat: Terveystieteiden sisältöalueina väkivallan ehkäisy. Oppilaat ovat peruskoulun 8. luokalla, perustele 5 kirjan mukaan tärkeitä väkivallalle altistavaa tekijää, joita käsittelet oppilaittesi kanssa. Millaisia työtapoja käyttäisit?
20.4.2015
– Aggression portaat: Pidät 8-luokkalaisille tunti väkivallan ehkäisystä, Mitä opetuskeinoja käytät? Mitkä olivat kirhjan mukaan 7 tekijää jotka ehkäisevät väkivaltaa?

– Cacciatorin kirjasta: Murrosikäisten vanhempainillassa mitä kertoisit vanhemmille miten tuetaan murrosikäisen seksuaaliterveyttä
– Terveellistä seksiä -kirja: Taulukko, HIV, tippuri, ja klamydia, aiheuttajat, hoito, esiintyvyys, riskit.
– Naistentaudit ja synnytykset-kirja: Vertaile alle 20 vuotiaan ja yli 20 vuotiaan ehkäisymenetelmiä (synnyttänyt ja synnyttämättömän). Menetelmät, riskit, varmuus
17.3.2014
– HIVin, klamydian ja tippurin esiintyminen, ilmentyminen, testaaminen, hoito, levinneisyys, riskit…
– Synnyttäneen naisen ja nuoren synnyttämättömän naisen ehkäisymenetelmät ja niiden vertailu. Kuvaa ehkäisymenetelmien käyttö, haittavaikutukset ja vaikutusmekanismi.
– Lasten oikeuksista seksuaaliterveyden näkökulmasta.
28.4.2014
– Millaisia ehkäisymenetelmiä suositellaan 15-18-vuotiaille? Mihin teho perustuu, pohdi menetelmien luotettavuutta.
26.5.2014
– Lapsen vahingoittunut seksuaalikasvatus? Kuvaile millaista se voi olla ja mitä seurauksia sillä on
22.9.2014
– Apter ym. – Seksuaalisuus: Määrittele seksuaalinen suuntautuminen. Kerro lisäksi mitä, miksi ja miten kertoisit aiheesta yläkoulun terveystiedon tunnilla?
– Ylikorkala ym. – Naistentaudit ja synnytykset: Millaisia ehkäisymenetelmiä suositellaan 15-18 vuotiaille? Kerro lisäksi mihin mainitsemiesi ehkäisymenetelmien teho perustuu sekä pohdi menetelmien luotettavuutta.
– Hiltunen ym. – Terveellistä seksiä: Nimeä yksi viruksen ja yksi bakteerin aiheuttama sukupuolitauti ja vertaile niitä seuraavien tekijöiden suhteen: tarttumistapa, oireet, toteaminen, oireet, toteaminen, esiintyvyys, hoito, jälkiseuraukset.

28.4.2014
– Voimaannuttamisen mallin ja lääketieteellisen mallin vertailua ja pohdintaa koulun terveystiedon näkökulmasta.
– Itsetunto ja emotionaalinen kompetenssi.
– Koettu pystyvyys käyttäytymisen selittämisessä.

21.3.2011
– Miten havaintomotoriikkaa voidaan parantaa liikunnan avulla?
– Miksi sydän- ja verisuonisairaudet on otettava huomioon ikääntyneen liikuntaa suunniteltaessa ja miten ne voidaan huomioida?
– Minkälaisia esteitä vanhustenhuollossa on liikuntatoiminnan järjestämiselle ja miten tilannetta voitaisiin parantaa?

24.1.2011
– Biopsychological model of ageing and health?

Satariano. Epidemiology of Aging
– Määrittele mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä ja miten niitä mitataan gerontologisessa tutkimuksessa: a) yleinen terveys (general health) b) hauraus (frailty) c) menestyksellinen ikääntyminen (succesful aging)
– Kuvaa alun perin Verbruggen ja Jetten 1994 julkaisema toiminnanvajauksiin johtava prosessi (disablement process) ja kerro miten toiminnanvajauksia mitataan ja arvioidaan ikääntymisen epidemiologisessa tutkimuksessa.
17.3.2014
– Kvantitaviisen ja kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän yhdistäminen
28.4.2014
– Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimuksen yhdistäminen.
– Osallistuva havainnointi tutkimusmenetelmänä. Minkälaisissa tutkimuksissa voi hyödyntää?

16.2.2015
– Kuvaile lääkitykseen ja ravitsemukseen liittyviä haasteita ikääntyvien kuntoutuksessa
– Tee yhden sivun pituiset ohjeet laitoshoitopotilaiden lääkitykseen ja ravitsemukseen

24.1.2011
– Hämäläinen, K: Millaisia odotuksia tai rooleja urheilijat antoivat kirjoituksissaan valmentajille
– Pelit ja kentät: Millaiset lähtökohdat kristillisyys antaa urheilijalle?
– Hemanus, P: Kerro, mitä ylioppilaiden aineet kertoivat dopingista

17.10.2011
– Describe the main charactieristics of the different achievement profilies -i.e., task versus ego goal-oriented) in terms of sport participation and performance
– Indicate the aspects to consider when developing and implementing a goal-setting program. Include examples from your own sport/activity
– Describe a model of coaching effectiviness and the key aspects that it should include. Justify your answers

– Nutrition in Sports: 1. Pohdi mikä perkitys proteiinilisillä on urheilijoille. 2. Selitä hiliihydraattien ja rasvojen aineenvaihdunnan suhde levossa. 3. Selitä miten ravitsemus vaikuttaa immuunijärjestelmään.

Tunnisteettomat kysymykset

Adapted physical activity
24.1.2011
– Define the terms of empowerment and self-determination
– Define Abilities-based Practice? What does it mean if we asu “the person first” ideology?
– Learning disabilities?
– Purposes of assessment?
– A Least restrictive Environment Model in Adapted Physical Education?

Biokemian perusteet
24.1.2011
– Glykoneogeneesi
– Sitruunahappokierto
– Pyruvaattikineesi
– Selitä lyhyesti: pH, pelkistyminen, glykogeeni, triglyseridi

Hallinto ja politiikka
24.1.2011
– Millainen on liikuntapaikkapalvelut ja tasa-arvo tutkimuksen kohteena?

Sport tourism
24.1.2011
– Constrains of leisure